Technologie

Destilace kvasu probíhá na destilačním zařízení které vyrábí DESTILA s.r.o. Brno. Jedná se o pěstitelskou pálenici s rektifikační kolonou typu KPD 150. Je to soubor technologického zařízení které je určeno pro získání ovocného destilátu ze zkvašených ovocných zápar (kvasu). Všechny části aparatury, které přicházejí do styku s technologickým médiem (ovocným destilátem), jsou z nerezové oceli. Společnost DESTILA s.r.o. má toto destilační zařízení chráněno průmyslovým vzorem č. PVZ 2005-36193 2005-36193 vydaným úřadem průmyslového vlastnictví v Praze. Zařízení splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

destila

Vlastní pálení je prováděno na technologickém zařízení - výrobce DESTILA Brno s kapacitou jednoho cyklu 150 litrů kvasu. Těchto 150 litrů kvasu Vám vypálíme za dvě hodiny. Po celou dobu pálení může být pěstitel přítomen pálení. Je nutné, aby si pěstitel přivezl nádoby na vypálený destilát (nejlépe plastové nebo opletené demižony). Při dobrém kvasu se může počítat, že z 10 litrů kvasu se vypálí přibližně 1 litr 50% pálenky. Tomu by měly odpovídat nádoby na vypálený destilát.

Ceník

Cena služby při dodání kvasu

 

Cena za vypálení 100% pálenky:

Cena za vypálení a likvidaci výpalku:                          168 Kč / l a.a.

Spotřební daň                                                              162 Kč / l a.a.

Celkem                                                                         330 Kč / l a.a.

 

Celkem za litr 50% pálenky                                           165 Kč

 

Poznámka: l a.a. = litr absolutního alkoholu (etanolu, 100% líh)

Tato cena je kalkulována na kapacitu technologického zařízení. to jest na zahřátí a vypálení jedné dávky v množství 150 litrů kvasu.

Při marném zahřátí jedné várky špatného kvasu (výtěžnost 0,0 - 1,0 l a.a.) bude účtována jednotná sazba 300Kč za várku.

Provozní doba

Objednávky a informace lze získat přímo na provozovně Suchohrdly u Miroslavi 150.

 

Hlavní sezóna srpen - říjen:     Po-Pá      7:00-16:00

Mimo hlavní sezónu:               Po-Pá      7:00-15:00

 

Po telefonické domluvě i v jiný čas.

 

Provozní doba se může lišit podle přijatých objednávek, doporučujeme předem zjistit telefonicky.

 
Kontakt

Suchohrdly u Miroslavi 150

671 72 Miroslav

Telefon: 723301627  nebo  515334228

Mail : krizjaroslav1@seznam.cz

Provozní řád
  1. Každý pěstitel, požadující vypálení kvasu nebo zpracování ovoce na pěstitelskou pálenku je povinen vyplnit „OBJEDNÁVKU – PROHLÁŠENÍ“ ke zpracování kvasu nebo ovoce na pěstitelskou pálenku.
  2.Provozovatel je oprávněn ověřit údaje žadatele v PROHLÁŠENÍ podle občanského průkazu.
  3.Výrobní období trvá od 1.7. běžného roku do 30.6. roku bezprostředně následujícího po tomto běžném roce.
  4. Pěstitel a osoby žijící s ním ve společné domácnosti mohou ve výše uvedeném výrobním období vypálit nejvýše 30 litrů absolutního lihu.
  5.Pokud je z provozních důvodů nutné sdružit kvasy jednotlivých pěstitelů do jedné várky, musí se dotyční pěstitelé dohodnout ohledně váhy kvasu i množství pálenky.Není možné slučovat kvasy z různého ovoce.
  6.Ke zpracování se nepřijímají kvasy v plechových nádobách, které chuťově nebo vůní vykazují známky cizích příměsí, jež mohou ovlivnit jakost pálenky.Nádoby od kvasu je pěstitel povinen odvézt ihned po vypálení kvasu. Pálenice neručí za ztrátu nebo výměnu nádob, v kterých byl do pálenice kvas dopraven.
  7.Provozovatel pálenice může odmítnout vypálit kvasy, které vzhledem nebo vůní vykazují chybný technologický postup při kvašení a jejichž vypálením by mohla být ohrožena kvalita pálenek z následně zpracovaných kvasů.
  8.Ovocnou pálenku je pěstitel povinen ihned odebrat proti hotovému zaplacení daně a poplatků za pálení. Výše daně a poplatků za pálení jsou vyvěšeny v pálenici.
  9.V případě, že pěstitel nezaplatí daň a poplatek,bude pálenka převedena do vázané zásoby a pěstiteli vyplacena, po srážce poplatků za pálení, za kvas náhrada ve výši platné ceny příslušného ovoce nestandardní jakosti. Stejně se postupuje u pálenky, kterou si pěstitel neodebral, ačkoliv zaplatil daň a poplatek za pálení. Skutečně zaplacená částka se sníží o uvedené náklady.
  10.Pěstitelé, kteří jsou přítomní pálení, se mohou zdržovat na vyhrazeném místě, nesmějí se přibližovat ke strojnímu zařízení, zasahovat do technologického procesu, procházet se po provozních místnostech nebo provoz jakýmkoliv způsobem rušit. Bez vyzvání se nesmějí účastnit žádných pomocných prací.Provozovatel pálenice neručí za jejich bezpečnost. V provozních místnostech je pití alkoholu zakázáno.
  11.Ochutnávání pálenky je přípustné v nejmenší míře, nutné pro smyslové hodnocení.
  12.Dle § 4, odst. 5 zákona č. 61/1997 Sb., nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním společnou domácnost pěstitelskou pálenku prodávat. Pálenka slouží pouze k osobní spotřebě výše uvedených osob.
  13.Pěstitelé jsou povinni si dodat na vyrobenou pálenku nádoby. Doporučujeme plastovou nádobu, skleněné nádoby zvlášť neopletené nejsou přijímány. Pokud zákazník trvá na těchto nádobách, provozovatel při rozbití a zničení jak nádoby tak pálenky nenese žádnou odpovědnost. Zákazníkovy v žádném případě nebude tuto ztrátu nahrazovat.
  14.Jakost, obsah alkoholu, odpočet na kontrolním lihovém měřidle a odměřování množství destilátu do nádob dodaných pěstitelem je pěstitel oprávněn si kontrolovat a případné závady ihned hlásit. Reklamace se vyřizuje na místě. Po odběru destilátu se nebere na reklamaci zřetel.
  15.Při placení je pěstitel povinen přepočítat si vrácené peníze. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  16.Vzorky pálenky, odebrané z lihových měřidel, jsou majetkem pěstitelské pálenice.
  17.Výpalky jsou odváděny do sběrné nádrže a jejich likvidaci zajišťuje provozovatel proti úhradě nákladů s jejich likvidací spojených.
  18.Provozovatel pěstitelské pálenice je povinen vydat pěstiteli o provedeném pálení,poplatků pokladní doklad a potvrzení na formuláři OBJEDNÁVKA-PROHLÁŠENÍ, opatřenými běžným pořadovým číslem, razítkem a podpisem. Pěstitel je povinen podepsat potvrzení v originále i kopii, která zůstane v pálenici. Podepisuje se i záznam o výrobě pěstitelských destilátů.